ตรวจสอบบัญชี (Financial Statement Audit)

นิติบุคคลทุกแห่งมีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงิน ไม่ว่านิติบุคคลนั้นๆ จะมีการดำเนินกิจการหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้นิติบุคลตัองทำการปิดงบการเงินพร้อมทั้งจัดทำเอกสาร ต่างๆ แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและเซ็นรับรองงบการเงิน เพื่อนำส่งต่อหน่วยงานราชการต่อไป

บริการตรวจสอบบัญชี

ทางบริษัทมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีโดยตรงจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ Big4 งบการเงินได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของทางบริษัทเอง ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อต่องบการเงิน ให้คำปรึกษาและแนะนำจุดบกพร่องที่ตรวจพบเพื่อปรับปรุง จัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี
นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ไว้วางใจในทุกขั้นตอน

บริษัท แอโรวินกรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการรับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน บริการ จัดทำบัญชีและภาษีครบวงจรให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีและภาษีอากร และตรวจสอบบัญชี โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเป็นอย่างดี มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์มากที่สุดbt_10